Tarife furnizare

 

HOTĂRÂREA NR. 466

privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.11.2023

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023,

Analizând:

- referatul de aprobare nr. 83318/16.11.2023 privind promovarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA de la data de OI. I I .2023, întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor,  

- raportul de specialitate nr. 83597/17.11.2023 întocmit de Direcția Economică cu privire la referatul de aprobare sus-menționat,

Având în vedere:

- prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 1/05.01.2017, cap. 7;

- Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 2485/25.10.2023 privind aprobarea prețului reglementat de producere a energiei termice livrată în SACET În perioada noiembrie - decembrie 2023 și ianuarie — martie 2024 din centrala de cogenerare aparținând SC Urbana SA Sibiu care modifică decizia anterioară nr. 1702/28.06.2023;

- Avizul ANRE nr. 1 1/ 06.03.2018 privind tariful aferent serviciului de distribuție și furnizare a energiei termice, practicat de SC Urbana SA, de 146,98 lei/Gcal, exclusiv TVA;

- Raportul nr.2609/15.11.2023 al SC URBANA SA Sibiu privind aprobarea prețului local total al energiei termice practicat începând de Ia data de OI .11.2023;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

În conformitate cu prevederile:

- art.8 lit.d) și e) și ale art. 40 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, prin care se menționează obligația administrației publice locale de a aproba propunerile privind nivelul prețului local al energiei termice, Înaintate de către operatorii serviciului, împreună cu pierderile tehnologice stabilite de furnizorul de energie termică pe baza documentației avizate de autoritatea competentă;  

- art. 3 alin. 2 și 4 din O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. n), art. 136 alin.l și 8, art. 139 alin. 3, art. 196 alin.l lit. a) și art. 243 alin. I lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă prețul local total al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu, Începând de Ia data de 01.11.2023, după cum urmează:

Nr.

crt.

Indicator

Aprobat începând cu 01.11.2023

1.

Cantitatea de energie termică livrată la gardul centralei entru anul 2023 Gcal), din care:

3.600

1.1

Cantitatea de ener ie termică ierdută În distribu ie Gcal

700

 

Cantitatea de energie termică pierdută în distribuție %

19

1.2

Cantitatea de energie termică livrată Ia consumatorii finali (Gcal), din care:

2.900

1.2.1

- Consumatori casnici Gcal

2.800

1.2.2

- Consumatori noncasnici Gcal)

100

2

Prețul local total (de producție, distribuție și furnizare) a energiei termice destinată consumatorilor casnici (lei/Gcal, exclusiv TVA), din care:

616,93

2.1

Prețul de producere pentru energia termică destinată consumatorilor casnici (lei/Gcal, exclusiv TVA)- Decizia

469,95

2.2

Tariful local pentru distribuția și furnizarea energiei termice destinat consumatorilor casnici lei/Gcal, exclusiv TVA)Decizia ANRE

146,98

3

Prețul local al energiei termice funizate și facturate populației (lei/Gcal, exclusiv TVA)

263,33

4

Subvenția unitară ce se acordă de la bugetul local pentru energia termică furnizată populației (lei/Gcal, exclusiv TVA)

353,60

5

Prețul local total (de producție, distribuție și furnizare) a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici (lei/Gcal, exclusiv TVA , din care:

725,21

5.1

Prețul de producere pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici (lei/Gcal, exclusiv TVA) - Decizia

ANRE

578,23

5.2

Tariful local pentru distribuția și furnizarea energiei termice destinat consumatorilor noncasnici (lei/Gcal, exclusiv TVA)Decizia ANRE

146,98

1 MWh = 0,86 Gcal

Art.2 Prețurile propuse spre aprobare nu conțin TVA, urmând ca la facturarea către consumatorii finali să se aplice cota de TVA aprobată prin lege, în vigoare la acel moment.

Art.3 Directorul S.C. Urbana S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28 11 2023.