DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE (LOCUINȚE SOCIALE)

 

Pentru prelungirea  contractului de închiriere locuință socială sunt necesare următoarele documente:

- copii după actele de identitate şi stare civilă ale tuturor membrilor familiei (act de identitate, certificat de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, dacă este cazul, etc.);

Notă: Domiciliul tuturor membrilor majori înscriși în contractul de închiriere trebuie să fie pe raza Municipiului Sibiu

- declaraţie autentificată a titularului contractului de închiriere și a celorlalţi membri din familie, din care rezultă că:

 • nu deţin şi nu au deţinut în proprietate /coproprietate o locuinţă
 • nu au înstrăinat o locuință proprietate, după 01 ian. 1990 și până în prezent
 • nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
 • nu deţin, în calitate de chiriaş, altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al municipiului Sibiu;
 • nu dețin în proprietate terenuri intravilane(și terenuri mai mari de 1000 mp în extravilan);
 • nu dețin în proprietate/folosință:

a) autoturism/motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;

b) două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

d) utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

e) imobil construcții;

 • locuiesc efectiv în apartamentul care face obiectul contractului de închiriere;
 • acte doveditoare privind venitul mediu net realizate în ultimele 12 luni pe de către titular şi ceilalţi membri ai familiei (care locuiesc şi se gospodăresc împreună), adeverinţă ANAF, salariat, cupon pensie, ajutor şomaj, indemnizaţii, venituri obtinute din alte surse (dividende, actiuni la societăți comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate în ultimele 12 luni ), alte acte doveditoare, dupa caz;
 • (la stabilirea venitului mediu net lunar / persoană realizat în ultimele 12 luni (defalcate) se vor lua în calcul toate veniturile realizate de către solicitant şi membrii familiei, respectiv : adeverintă de salar net pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de locuință, Raport REVISAL (ştampilat şi semnat –în original), cupoane de pensie în copie sau adeverinţă eliberată de Casa Județeană de Pensii Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de locuinţă, cupoane sau adeverințe pentru alocații de stat pentru copii eliberate de către Agenția Județeană de Prestații Sociale Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterior datei depunerii solicitării de locuinţă, orice alte venituri ce pot fi dovedite și din care să rezulte că titularul sau unul din membrii majori ai familiei care solicită locuința o pot întreține, în original);
 • adeverinţă de la asociaţia de chiriaşi sau de proprietari / extrase de pe listele de întreţinere;
 • certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu / reşedinţă pentru titularul contractului de închiriere și ceilalţi membri majori din familie;
 • adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte faptul că membrii minori ai contractului de închiriere urmează una din formele de învățământ obligatorii;
 • hotărâre judecătorească definitivă (în original) de atribuire a beneficiului contractului de închiriere (unde este cazul).

Cererea și documentele justificative se depun de către titularul contractului de închiriere cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei contractuale. Eventualele completări la documentele depuse se vor depune în termen de cel mult 15 de zile de la solicitarea SC Urbana SA .