DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE (LOCUINȚE SOCIALE)

 

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ ALE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente în copie):

  • cartea sau buletinul de identitate (cu adresa de domiciliu la locuința închiriată);
  • certificatul de naștere; • certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț)

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURILE TITULARULUI ȘI MEMBRILOR DE FAMILIE (documente originale):

  • acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni, anterioare lunii de expirare a contractului, de către titular și ceilalți membri ai familiei (care locuiesc și se gospodăresc împreună), adeverință salariat, cupoane pensie sau adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii, ajutor de șomaj, indemnizații, adeverințe de venit de la A.N.A.F., venituri obținute din alte surse (dividende, acțiuni la societăți comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate in ultimele 12 luni), alte acte doveditoare, după caz; pentru titularul/membrii familiei care nu realizează venituri se va prezenta adeverința ANAF pentru ultimele 12 luni.

ALTE DOCUMENTE:

  • declarație autentificată (notarială) a titularului și membrilor de familie majori, din care să rezultă că:

     ⎯ nu deţin și nu au deţinut în proprietate/coproprietate o locuinţă (fac excepţie coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface cerinţele minimale de suprafaţă prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată);

     ⎯ nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

     ⎯ nu deţin, în calitate de chiriaş, altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al municipiului Sibiu;

     ⎯ nu realizează alte venituri în afara celor dovedite prin actele depuse la registratura Societății Urbana S.A.;

     ⎯ au locuit și locuiesc efectiv la adresa din contractul de închiriere;

     ⎯ nu subînchiriază locuința către terți;

     ⎯ nu desfășoară activități economice în locuința care face obiectul contractului.

  • dovada achitării la zi a cheltuielilor comune (adeverință de la Asociația de locatari / persoana desemnată să colecteze taxele);
  • certificat de atestare fiscală pe numele fiecărui membru major înscris în contractul de închiriere, document care se obține de la Direcția Fiscală Locală Sibiu, str. Turismului, nr. 15.

 

DOCUMENTELE SE POT DEPUNE, ÎNCEPAND CU DATA DE 01.06.2020, EXCLUSIV ONLINE, PE ADRESA DE EMAIL office@urbanasibiu.ro