ACTE NECESARE CUMPĂRĂRII UNEI LOCUINȚE A.N.L.

 

1. Cerere cumpărare a titularului/titularilor contractului de închiriere sau a persoanei în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, în condițiile legii (formular disponibil la secretariatul SC URBANA S.A.);

2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate– din salarii, șomaj sau pensie (media veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare vânzării), pentru soț, soție, copii și /sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia (se anexează, după caz, actul corespunzător categoriei de venit obținute):

  • Adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;
  • Cupon șomaj sau adeverință AJOFM pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;
  • Cupon pensie pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;

3. Pentru persoanele care realizează venituri din/și din alte surse decât cele sus-menționate, se vor prezenta declarațiile specifice activității desfășurate în anul fiscal anterior, vizate de Administrația Finanțelor Publice Sibiu/adeverință de venit de la finanțe.

4. Adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași de care aparține locuința A.N.L. a cărei cumpărare se solicită, din care să rezulte faptul că titularul contractului de închiriere nu are datorii față de asociația de proprietari/chiriași.

5. Carte de identitate a titularului și/sau soției, soțului și după caz a copiilor majori (inclusiv pentru copiii minori care dețin C.I.) – în copie;

6. Certificate de naștere ale copiilor minori – în copie;

7. Certificat de căsătorie (după caz) - în copie;

8. Sentință de divorț (după caz) – în copie;

9. În cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de încredințare – în copie;

10. Preaprobare financiară eliberată de instituția financiară autorizată, dacă prețul se plătește prin contractarea unui credit.

11. Declarație notarială (declarația se va semna în fața notarului public la data încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare a locuinței A.N.L.), a titularului contractului de închiriere și a membrilor familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, din care să rezulte faptul că:

  • venitul mediu pe membru de familie la data vânzării, al titularului contractului de închiriere a locuinței, nu depășește cu 100 % salariul mediu net pe economie (venitul mediu pe membru de familie se stabilește raportat la câștigul salarial mediu net pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Național de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare);
  • că nu deține/dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m2, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • ca nu dețin la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată.
  • că nu realizează alte venituri în afara celor dovedite prin actele depuse la registratura SC URBANA S.A. în vederea cumpărării locuinței A.N.L.;
  • că nu a/au beneficiat de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii anterior datei declarației notariale.

12. Certificatul energetic al apartamentului.

13. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local (pentru adresa de domiciliu).

*Actele menționate mai sus la punctele 2, 3 si 4 nu pot avea o vechime mai mare de 30 de zile de la data încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare a locuinței A.N.L.

**După analiza documentelor sus-menționate, SC URBANA S.A. poate solicita completarea acestora cu alte documente necesare, conform prevederilor legale.