DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIERE DIN CONTRACT

 

     În vederea radierii unei persoane din contractul de închiriere, titularul solicitant va depune la sediul Societății noastre următoarele documente:

DOCUMENTE CARE SUSȚIN RADIEREA DIN CONTRACT

  • declarație notarială pe propria răspundere prin care persoana care dorește radierea din contact declară în mod expres acest lucru; 
  • sentință sau certificat de divorț;
  • certificat de deces al persoanei pentru care se solicită radierea (după caz);
  • alte documente care justifică radierea din contract (după caz);
  • copiile actelor de identitate / certificatelor de naștere ale titularului și membrilor de familie rămași în contract.

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURILE TITULARULUI ȘI ALE CELORLALȚI MEMBRI DE FAMILIE (documente originale):

  • acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni de către titular și ceilalți membri ai familiei (care locuiesc și se gospodăresc împreună), adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, venituri obținute din alte surse (dividende, acțiuni la societăți comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate in ultimele 12 luni ), declarație autentificată din care să rezulte că titularul / membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri, alte acte doveditoare, după caz;

ALTE DOCUMENTE:

  • declarație autentificată a titularului și a celorlalți membri de familie, din care rezultă că:

     – nu deține și nu a deținut în proprietate / coproprietate o locuință (fac excepție coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface cerințele minimale de suprafață prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată);

     – nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

     – nu deține, în calitate de chiriaș, altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al municipiului Sibiu;

  • adeverință de la asociația de chiriași sau de proprietari / extrase de pe listele de întreținere
  • certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu / reședință pentru titular și ceilalți membri majori ai familiei.

Documentele se depun la sediul S.C. Urbana S.A. din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 și 12.00