DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE (LOCUINȚE SOCIALE)

   

Pentru încheierea contractului de închiriere locuință socială sunt necesare următoarele documente:

a) repartiția emisă de Consiliul Local (aceasta având-se în vedere și la încheierea contractelor ulterioare cu aceeași beneficiari);

b) copii după actele de identitate și stare civilă ale tuturor persoanelor din repartiție (act de identitate, certificat de naștere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorț, dacă este cazul, etc.);

Notă: Domiciliul tuturor membrilor majori înscriși în contractul de închiriere trebuie să fie pe raza Municipiului Sibiu ( excepție persoanele majore provenite din centrele de ocrotire socială care pot să aibă domiciliul pe raza județului Sibiu )

c) declarație notarială și/sau ( se elimină ) adeverință de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri și/sau adeverință ANAF privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează  venituri; în cazul în care din actele prezentate veniturile sunt zero este necesară depunerea dovezii existenței unei surse de venit necesara in vederea plății chiriei;

-( la stabilirea venitului mediu net lunar / persoană realizat în ultimele 12 luni ( defalcate ) se vor lua în calcul toate veniturile realizate de către solicitant şi membrii familiei, respectiv : adeverință de salar net pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de locuință, Raport REVISAL (ștampilat și semnat –în original), cupoane de pensie în copie sau adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de locuință, cupoane sau adeverințe pentru alocații de stat pentru copii eliberate de către Agenția Județeană de Prestații Sociale Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterior datei depunerii solicitării de locuință, orice alte venituri ce pot fi dovedite și din care să rezulte că titularul sau unul din membrii majori ai familiei care solicită locuința o pot întreține, în original);

d) certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Fiscală a Municipiului Sibiu, nu mai vechi de 30 zile, din care să reiasă că nu sunt datorii la bugetul local și nu dețin în proprietate/folosință:

  • a) autoturism/motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;
  • b) două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
  • c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  • d) utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
  • e) imobil construcții

e) - nu dețin în proprietate terenuri intravilane(și terenuri mai mari de 1000 mp în extravilan);

f) declarație autentificată a beneficiarului repartiției și a celorlalți membri din familie, din care rezultă că:

- nu dețin și nu au deținut în proprietate /coproprietate o locuință

- nu au înstrăinat o locuință proprietate, după 01 ian. 1990 și până în prezent

- nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

- nu deţin, în calitate de chiriaş, altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al municipiului Sibiu;

g) adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte faptul că membrii minori ai contractului de închiriere urmează una din formele de învățământ obligatorii;

h) alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legatură cu închirierea locuintei.